Stages of the Lappland tour from 1 April until 10 April 2001

1.4. Abisko - Abiskojaure
2.4. Abiskojaure - Unna Allakas
3.4. Unna Allakas - Caihnavaggi
4.4. Caihnavaggi
5.4. Caihnavaggi - Gautelis
6.4. Gautelis - Hukejaure
7.4. Hukejaure - Sälka
8.4. Sälka - Singi
9.4. Singi - Kebnekaise
10.4. Kebnekaise - Nikkaluokta - Kiruna - Boston/Frankfurt

 

Show Area Map